TEAM

Sourav Singh

Brahmatheja Reddy

Dushyant Shekhawat

Pranav Raibagkar

Samiksha Jain

Nishant Mishra

Marketing Team

Arya

Abhishek Pancholi

Publicity Team

Arhan Jain

Parag Maru

PR Team

Sudhanshu Singh

Aditya Singh

Abhishek Sharma

Content and Creative Team

Satyam Saxena

Kapil

Shantanu Sharma

Arnav

Rahul

Operations Team

Shivam Tomar

Ajay Mahich

Abdul

Sagar

Hospitality Team

Abhishek

Amit